zielony j?czmie? opinie

zielony j?czmie? opinie

Zielony j?czmie? opinie ? wprowadzenie

W?r?d os?b pragn?cych pokona? problem nadwagi coraz wi?kszym powodzeniem cieszy si? zielony j?czmie?. Opinie na temat jego dzia?ania s? niezwykle pochlebne. Bez w?tpienia wp?yw na to maj? witaminy oraz sk?adniki mineralne zawarte w tym produkcie. Zielony j?czmie? jest niezwykle bogaty w witamin? C oraz beta karoten. Kolejnym jego ogromnym atutem jest bardzo du?a ilo?? aminokwas?w oraz b?onnika. Czy dzi?ki zielonemu j?czmieniowi mo?na naprawd? schudn??? Czy jest bezpieczny?

zielony j?czmie? opinie 2

Zielony j?czmie? opinie ? w?a?ciwo?ci produktu

Poza witaminami z grupy B,C czy E zielony j?czmie? zawiera w r?wnie? wiele innych wa?nych dla naszego organizmu sk?adnik?w. Wyst?puje w nim magnez, cynk, ?elazo oraz wap?. Ciekawym jest r?wnie? fakt, ?e zielone ?odygi tej ro?liny mog? nam dostarczy? naturalnych hormon?w. Ludzki organizm potrzebuje r?wnie? aminokwas?w, kt?rych samemu nie jest w stanie wyprodukowa?. Zielony j?czmie? mu je dostarcza.

Co najistotniejsze dla os?b, kt?re chc? schudn?? to informacja, ?e zielony j?czmie? pobudza metabolizm t?uszczy, dzi?ki czemu utrata niepotrzebnych kilogram?w staje si? naprawd? realna!

Zielony j?czmie? opinie konsument?w

Agata, lat 36, Radom

Zielony j?czmie? za?ywam ju? od kilku miesi?cy. Przede wszystkim czuje si? po nim du?o lepiej. Mam wi?cej energii i nie jestem ju? wreszcie taka senna. Poczyta?am troch? o j?czmieniu i co tu du?o pisa? to prawdziwa bomba witaminowa. Witamina B, E czy C co tylko chcecie. Nie wiem czy to dzi?ki zielonemu j?czmieniowi, ale przez te kilka miesi?cy uda?o mi si? zrzuci? dwa kilogramy. Zawsze co?.

Nina, lat 42, Lubin

Dla mnie to wszystko by?o niczym bajka. Wa?y?am blisko 100 kilogram?w, a nie nale?? do os?b wysokich. M??a straci?am kilkana?cie lat temu, odszed? do m?odszej kochanki. Bardzo chcia?am poczu? si? znowu kobiet?. Pr?bowa?am r??nych technik, suplement?w itp. Efekty by?y mizerne albo nie by?o ich wcale. Dopiero zielony j?czmie? ka?dego miesi?ca pom?g? mi rzuci? kilka kilogram?w. Min??o 6 miesi?cy, a ja wnosz? 25 kilogram?w na wag? mniej. Jest dobrze, a b?dzie jeszcze lepiej :).

Damian, lat 38, Wroc?aw

Zielony j?czmie? stosuje, jako dodatek do mojej diety. Opr?cz tego trzy razy w tygodniu chodz? na basen oraz si?ownie. Staram si? biega? przynajmniej 3 razy w tygodniu. Czuj? si? i wygl?dam ?wietnie, a zielony j?czmie? ze swoim bogactwem witamin jest dla mnie po prostu doskona?ym rozwi?zaniem.

Aleksandra, lat 22, Cieszyn

Pocz?tkowo korzysta?am z diety dukana. Uda?o mi si? nawet zrzuci? w kilka miesi?cy 12 kilogram?w. By?am z siebie mega zadowolona. Niestety potem przysz?o chwilowe za?amanie. Przesta?am przestrzega? diety i bardzo szybko pojawi? si? efekt jojo. Przyty?am w dwa miesi?ce 16 kilogram?w. By?am za?amana. Kole?anka poleci?a mi zielony j?czmie? i teraz mozolnie z ka?dym miesi?c spada mi waga. Mo?e nie jest to najszybsza metoda, ale na pewno najskuteczniejsza i nie ma efektu jojo!