Spirulina opinie

Spirulina opinie poznaj sekret alg!

Czym tak naprawd? jest spirulina? Jest to alga najcz??ciej wyst?puj?ca w barwie zielononiebieskiej. Jak sama nazwa wskazuje ma ona kszta?t spirali. Wyst?puje ona w mocno nas?onecznionym, g??wnie zasolonym ?rodowisku wodnym. Takie miejsca dla innych organizm?w by?yby zab?jcze, dla alg jest jednak inaczej. Jednak to w?a?nie te ekstremalnie trudne warunki pozwalaj? Spirulinie rozwija? si? w bardzo higieniczny spos?b, unikaj?c jakichkolwiek zanieczyszcze?. Pozytywne opinie o Spirulinie by?y ju? spisywane w staro?ytnej historii. Ju? s?ynni Aztekowie stosowali Spirulin?. Informacje o niej wyst?powa?y te? w po?udniowej Afryce. R?wnie? Majowie spo?ywali j?, jako jedn? z g??wnych potraw zdaj?c sobie spraw? z jej leczniczych w?a?ciwo?ci.

spirulina opinie 2

Spirulina opinie ? w?a?ciwo?ci

– Znacz?co poprawia system immunologiczny.

– Obni?a z?y cholesterol.

– Jest ?r?d?em pe?nowarto?ciowego bia?ka.

-Usuwa toksyny z organizmu.

-W naturalny spos?b poprawia metabolizm.

– Dzia?a odchudzaj?co, spala zb?dny t?uszcz.

– Jest stosowana podczas nadci?nienia t?tniczego.

– Spirulina jest bogata w witaminy z grupy B, E oraz beta-karoten.

– Dzia?a pozytywne na narz?dy wzroku.

Czy wiesz, ?e?

1 Spirulina zawiera wi?cej beta karotenu ni? karotka?

2 Ma wi?cej wapnia ni? mleko?

3 Posiada wi?cej bia?ka ani?eli tofu?

4 Jest bogatsza w ?elazo od szpinaku?

Spirulina opinie zwyk?ych os?b!

Tamara, lat 54, M?okosy Dolne

Dzi?ki spirulinie pokocha?am siebie na nowo! Walczy?am z nadwag? od kilku lat, ale wszystkie ?rodki, kt?rych dotychczas u?ywa?am nie dawa?y mi ?adnych rezultat?w. Dopiero, gdy zacz??am stosowa? Spirulin? zacz??am traci? na wadze. Do tego dorzuci?am diet?, zapisa? si? na si?ownie i przez 4 miesi?ce straci?am 26 kilogram?w. Mo?na?

Kamila, lat 36, D?blin

Stosuj? Spirulin? dopiero od dw?ch tygodni, ale czuj? si? po niej po prostu ?wietnie. Po prostu czuj? si? po niej lepiej. Mam wi?cej energii, jestem pozytywniej nastawiona do otaczaj?cego mnie ?wiata. Co najwa?niejsze moja sk?ra wydaje mi si? du?o bardziej g?adka w dotyku. Pa, cze??!

Zapomnia?am o jednej kwestii. Straci?am ju? 1 kilogram na wadze. Ciekawego, dlaczego?