Cerberus-opinie-sk?ad-skutki uboczne-cena

cerberus_319x272_kolor_tlo-png

Cerberus to suplement, kt?ry odpowiada za to, aby poziom testosteronu w naszym organizmie by? wci?? na wysokim poziomie. Dodatkowo skutecznie blokuje produkcj? estrogenu. Wszystko to dzi?ki starannie wyselekcjonowanym sk?adnikom, kt?re gwarantuj? nam bardzo wysoki poziom testosteronu. Osoby ?wicz?ce na si?owni maj? pewno??, ?e ich ci??ka praca nie p?jdzie na marne i testosteron nigdy nie zamieni si? w estrogen.

Cerberus opr?cz blokowania estrogenu jest w stanie r?wnie? blokowa? aromatazy, co zaowocowa?o jego ogromn? popularno?ci? w?r?d os?b, kt?re aktywnie ?wicz?. Wraz z Cerberusem mo?na znacz?co poprawi? efekty swoich trening?w. Zwi?kszenie masy cia?a oraz du?o wi?cej si?y s? mo?liwe, z Cerberusem ju? w pierwszym miesi?cu kuracji.

button

Cerberus opinie

Na si?ownie chodz? ju? od kilku miesi?cy. Ca?y czas moim g??wnym problemem by?o to, ?e tak wolno si? rozwijam. Inni bardzo szybko przechodzili na wi?ksze ci??ary, szybciej ros?a im sylwetka i mieli w sobie jako? tak wi?cej ikry. U mnie niestety tego brakowa?o. Zastanawia?em si?, jak mog? polepszy? swoje wyniki i tak w?a?nie natrafi?em na Somatodrol oraz Cerberusa. Moje efekty na si?owni wreszcie wystrzeli?y w g?r?, a ja na si?owni jestem prawdziwym dzikiem. Mam w sobie ogrom energii, mam du?o wi?ksze zaci?cie do trening?w i wk?adam w to du?o wi?cej serca. M?j olbrzymi poziom testosteronu zauwa?y?y r?wnie? kobiety, kt?re coraz cz??ciej powtarzaj? mi, ?e jestem bardzo m?ski.

Kamil, lat 27, Tarczyn

Przyznam szczerze, ?e o Cerberusie dowiedzia?em si? dopiero po wielu moich pro?bach. Na si?owni ?wiczy?em razem z moim kumplem od 4 miesi?cy. Zawsze sz?o mu du?o gorzej, ale nagle jego forma wystrzeli?a w g?r?. Bardzo szybko mnie dogoni?, je?eli chodzi o ci??ary, a potem r?wnie szybko przegoni?. Przyznam szczerze, ?e by?em tym faktem za?amany. Dodatkowo wydawa? si? by? du?o pewniejszy siebie i taki bardziej agresywny na si?owni. W ka?d? seri? wk?ada? ca?? swoj? energi?. W ko?cu na jednej z imprez mocno zakrapianej alkoholem zdradzi? mi sw?j sekret ? Cerberus.

S?awek, lat 24, Pozna?

cerberus_02

Cerberus sk?ad i dawkowanie

1 kapsu?ka dwa razy na dzie?

1 opakowanie ? 60 kapsu?ek

EstroBlock Proprietary Blend 692 mg

N-Acetyl-L-Cystenine 356 mg

Milk Thistle 183 mg

Hawthorn Berry 58 mg

Saw Pallmatto extract 95 mg

Testoboost Matrix Blend 208 mg

Fenugreek Seed Extract 140 mg

Tribulus terrestris powder 50 mg

Celery Seed Extract 9 mg

Grape Seed Extract 9 mg

Zinc Gluconate 69,68 mg

Policosanol 20 mg

Pantothenic Acid 13.04 mg

Pyridoxine HCL (Vitamin B6) 1.7 mg

button

Cerberus cena

Cerberus zosta? stworzony z unikalnych sk?adnik?w, kt?re zosta?y dobrane przez specjalist?w od testosteronu. Pomimo tych oczywistych fakt?w cena Cerberusa jest niezwykle niska. Jedno opakowanie kosztuje jedynie 79 z?otych. Jedyne, o czym warto to pami?ta? to fakt, aby produkt kupowa? jedynie z zaufanego ?r?d?a, czyli oficjalnej strony producenta. Znajduje si? ona tutaj.

cerberus_03

Cerberus skutki uboczne

Nim Cerberus trafi? do sprzeda?y przeszed? najpierw szereg test?w w laboratorium. Dodatkowo grupa ponad 100 ochotnik?w testowa?a go przez miesi?c. U ?adnej z os?b nie zanotowano skutk?w ubocznych. Co ciekawe u blisko 87% zanotowany znacz?cy wzrost formy, je?eli chodzi o ?wiczenia si?owe. Cerberus zosta? stworzony z naturalnych i starannie dobranych sk?adnik?w, dlatego jest ca?kowicie bezpieczny.

Cerberus forum

O Cerberusie mo?na poczyta? na wielu forach tematycznych. Zdecydowana wi?kszo?? opinii jest pozytywna, co jest najlepszym dowodem na to, ?e produkt jest niezwykle skuteczny. Je?eli korzysta?em ju? z kuracji, Cerberusa podziel si? swoj? opini? na forum lub zostaw komentarz poni?ej. Wszyscy jeste?my ciekawi twoich rezultat?w.

button